ההבדל בין התשואה השוטפת לבין התשואה לפדיון

תשואה נוכחית לעומת תשואה לפדיון

איגרת חוב היא צורה של חוב אשר נסחרת בשוק ויש לה מאפיינים רבים, רמות חלויות, סיכון וחזרה. מחזיק אג"ח טיפוסי (המלווה) יהיה זכאי לריבית מהלווה. ריבית זו ידועה בשם "תשואה" והיא מתקבלת על ידי המלווה בהתאם לתקופת הפירעון ושיעורי הריבית השוררים בשוק. מאמר זה בוחן את שתי צורות התשואה; "תשואה שוטפת" ו "תשואה לפדיון" (YTM) בבירור את ההבדלים בין השניים.

-> ->

מהי תשואה שוטפת?

תשואה שוטפת היא שיעור הריבית ששולם לבעל האג"ח בתקופה הנוכחית. התשואה הנוכחית אינה משקפת את שווי ההחזקה של האג"ח עד לפדיון. לדוגמה, אם אני קונה אג"ח עם ערך נקוב של 1000 $, עם תשואה 5%, והחזיק אותו במשך שנה, בסוף השנה הייתי מקבל את הערך הנקוב של 1000 $, בתוספת הריבית שלי של 5% להחזיק אג"ח לשנה (בהנחה שלא חל שינוי בשיעורי הריבית בתקופה זו). התשואה השוטפת מחושבת על ידי חלוקת תזרימי המזומנים השנתיים לפי מחיר השוק; לפיכך, תנודתיות במחירי השוק תשפיע מאוד על התשואה הנוכחית של איגרת חוב.

-> ->

מהו תשואה לפדיון (YTM)?

תשואה לפדיון (YTM) היא גם ריבית המשויכת לאגרות חוב, אך משקפת את כל התשואה שהבעל יגיע עד למועד הפדיון של האג"ח. חישוב ה - YTM מסובך יותר מהתשואה הנוכחית, שכן מדובר במספר משתנים כגון הערך הנקוב של איגרת החוב, שער הקופון, מחיר השוק ומועד הפירעון. ה - YTM מעריך את סך התשואות לבעל האג"ח, שכן קשה לחזות את השיעור המדויק שבו תשלומי הקופון שיתקבלו על ידי מחזיקי איגרות החוב יישובו מחדש בשל תנודות בשערי השוק. הקשר בין מחיר האג"ח ל- YTM הוא יחס הפוך, וכאשר ה- YTM מגדיל את מחיר ירידת האג"ח ולהיפך.

->

תשואה נוכחית לעומת תשואה לפדיון

תשואה שוטפת ו- YTM מעניקות למחזיק האג"ח מושג על שיעור התשואה שניתן לצפות, אם הוא נרכש. שתי צורות הריבית הללו שונות זו מזו בכך שהתשואה השוטפת היא הריבית ששולמה בתקופה השוטפת, וה - YTM משקף את סך ההחזרות למחזיק האג "ח בהחזקת איגרת החוב עד לפדיון. בניגוד לתשואה השוטפת, ה- YTM לוקח בחשבון את הסיכון להשקעה חוזרת (שיעור השקעת הקבלות). בנוסף, איגרת חוב בעלת שיעור תשואה גבוה יותר מאשר התשואה הנוכחית שלה, היא נמכרה בהנחה (כאשר מחיר האג "ח מקטין את עליית ה - YTM) ואג" ח שיש לו YTM נמוך יותר מהתשואה הנוכחית ימכור בפרמיה .כאשר YTM ואת התשואה הנוכחית שווים האג"ח הוא אמר למכור ב "נקוב" (ערך נקוב).

מה ההבדל בין תשואה שוטפת ותשואה לפדיון ?

בעל אג"ח טיפוסי (המלווה) יהיה זכאי לריבית מהלווה. ריבית זו ידועה בשם "תשואה" והיא מתקבלת על ידי המלווה בהתאם לתקופת הפירעון ושיעורי הריבית השוררים בשוק.

• תשואה שוטפת היא שיעור הריבית ששולם לבעל האג "ח בתקופה השוטפת. התשואה הנוכחית אינה משקפת את שווי ההחזקה של האג"ח עד לפדיון תשואה לפדיון) YTM (היא גם ריבית המשויכת לאג"ח, אלא משקפת את מלוא התשואה שהבעלים יקבל עד למועד הפדיון של האג"ח, לוקח בחשבון את הסיכון להשקיע מחדש של הקבלות קופון.