הפרש בין מדיניות חשבונאית לבין אומדנים חשבונאיים

מדיניות חשבונאית לעומת אומדנים חשבונאיים

הכנת הדוחות הכספיים של החברה הינה בעלת חשיבות רבה בקביעת היציבות הפיננסית של החברה וב הבנה של יכולת החברה לפעול בעתיד ללא בעיות נזילות. הדוחות הכספיים של הפירמה הכוללים דוח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים מחייבים שימוש נאות בתיאוריות ובשיטות החשבונאיות. מדיניות חשבונאית ואומדנים חשבונאיים משרתים מטרה זו בכך שמבטיחים כי הנתונים החשבונאיים שנרשמו בספרי החברה תקפים במונחים של דרישות רגולטוריות ודיוק דיווח כספי. עם זאת, השניים שונים מאוד זה מזה, והמאמר הזה נועד לתת הסבר ברור כיצד להבחין בין השניים.

->

מהי מדיניות חשבונאית?

מדיניות חשבונאית היא הקווים המנחים, העקרונות, הכללים, הסטנדרטים ומידע אחר, אשר מבטיח הכנה נכונה של דוחות חשבונאיים על-ידי חברה. המדיניות החשבונאית שחברות נדרשות לבצע הינה תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS,) הכוללים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, תקני חשבונאות בינלאומיים ופרשנויות דיווח כספי בינלאומיות. פוליסות אלו מבטיחות כי הדוחות הכספיים שהוכנו הינם "רלוונטיים ואמינים," וחריגה ממדיניות זו להצגת תמונה מנופחת מזויפת מקומטת על פניה ונראית כמעין מניפולציה ניסויית של מידע חשבונאי. השימוש במדיניות חשבונאית מקובלת בהכנת הדוחות הכספיים יתרום באופן משמעותי ליכולתו של התאגיד לגלות את איתנותה הפיננסית האמיתית של החברה, ועלול להביא למימון גבוה יותר ממשקיעים חיצוניים עקב תקני גילוי טובים יותר של החברה ומידע חשבונאי מדויק .

מה הם אומדנים חשבונאיים?

ישנם מקרים שבהם רואה החשבון יכול להתמודד עם דילמה שבה הוא אינו מסוגל לזהות כיצד להקליט מידע מדויק בדוחות הכספיים. מצב כזה יביא לצורך להשתמש באומדנים חשבונאיים, אשר פסקי דין שנעשו על המידע העדכני ביותר הזמין. דוגמאות לצורך בהתייחס לאומדנים אלה כוללות סוגיות הנוגעות להכנסות ממסים, חובות אבודים, התיישנות מלאי, פחת נכסים וכו '. אומדנים חשבונאיים הינם חיוניים במקרים בהם לא ניתן למדוד במדויק את המידע הכספי, ושימוש באומדנים אלה אינו חייב לערער את דיוק או אמינות של הדוחות שהוכנו.

->

מה ההבדל בין מדיניות חשבונאית ואומדנים?

הדמיון העיקרי בין המדיניות החשבונאית לבין האומדנים הוא, כי שניהם לסייע בהקלטה מדויקת של מידע חשבונאי ולהביא דוחות כספיים אמינים ורלוונטיים. המדיניות החשבונאית היא תקנות שחברה חייבת לעמוד בהן, ופורטו בהוראות נאותות לגבי האופן המדויק שיש לרשום ולהכין דוחות. אומדנים חשבונאיים, מאידך גיסא, הינם פסקי דין מהימנים שנעשו על ידי רואי חשבון מנוסים כאשר לא קיימת מדיניות מדויקת לטיפול בעסקאות מסוימות. זהו הבדל עיקרי בין המדיניות החשבונאית לבין אומדנים. על רואה החשבון לוודא כי המידע החשבונאי משקף את התמונה האמיתית והוגנת של המצב הכספי בפועל של החברה, והשימוש במדיניות החשבונאית ובאומדנים חשבונאיים יסייע בהשגת מטרה זו.

בקצרה:

מדיניות חשבונאית לעומת אומדנים חשבונאיים

• המדיניות החשבונאית והאומדנים החשבונאיים משרתים את מטרתם להבטיח שהנתונים החשבונאיים הרשומים בספרי החברה תקפים במונחים של דרישות רגולטוריות ודיוק דיווח כספי.

• מדיניות חשבונאית היא תקנים, כללים ועקרונות שנקבעו כדי להורות בדיוק כיצד יש לרשום מידע חשבונאי. אומדנים חשבונאיים נדרשים כאשר תקני קיצון ברורים אלה אינם זמינים ודורשים מה רואה החשבון לבצע שיפוט מושכל.

• מדיניות ואומדנים חשבונאיים חיוניים לצורך הכנת דוחות כספיים מהימנים ורלוונטיים.