ההבדל בין צבירה לבין תשלומים מראש

צבירה מול תשלומים מוקדמים

שני הצברויות והפרעונות המוקדמים חשובים באותה מידה בחשבונאות, ולכן, על ההבדל העיקרי בין הצבירה לבין תשלום מראש חשוב עבור רואה חשבון כדי לוודא שהם נרשמו במדויק. צבירה ופירעונות ידועים כהתאמת ערכים בחקר החשבונאות. הן הצבירות והן הפרעונות המוקדמים הם ערכים חשובים בדוחות הכספיים של החברה, שכן הם משרתים את המטרה של מתן תובנה ומידע טובים יותר למעמד הכספי הנוכחי של החברה ולשינויים הצפויים בעתיד. המאמר הבא מציע הסבר ברור הן על צבירה והן על תשלום מראש והן ידגישו את קווי הדמיון וההבדלים בין צבירה לפירעון מוקדם.

->

מה הם צבירות?

צבירה מורכבת מהוצאות שנצברו ומהכנסות שנצברו. ההכנסות שנצברו הן אלה שהחברה כבר הרוויחה, אך לא קיבלה מזומנים עבורן. ההוצאות שנצברו, לעומת זאת, הן ההוצאות שהתהוו, אך המזומנים לא שולמו בפועל. הצבירה מתבצעת בגין ההוצאות או ההכנסה המוכרות כבר על ידי המשרד, ונרשמות בדוחות הכספיים, כאשר וככל שהן מתרחשות, לפני ביצוע החלפת מזומנים וקרנות. צורה זו של חשבונאות מבטיחה כי כל המידע הכספי, כולל מכירות באשראי וסוף חודש הריבית שישולמו עבור התקופה. הצבירה מורכבת מאלו שישולמו, כגון השכר המבוצע בסוף החודש והצבירות שיתקבלו, כגון כספים שיתקבלו על ידי החייבים.

מה הם תשלומים מראש?

ניתן לחלק גם תשלומים מראש לתשלום מראש ולהוצאות מראש. אם לקוח שילם על רכישת סחורות ושירותים מראש, זה יירשם כהכנסה מראש. במקרה זה, למרות שהלקוח שילם מוקדם, הם לא קיבלו את המוצר עדיין ולכן החברה לא יכול לרשום אותו כהכנסה. לאחר קבלת המוצר על ידי הלקוח המוצר מתממש כהכנסה בחשבונות החברה. מאידך, אם החברה שילמה מראש עבור חומרי גלם מראש לפני קבלת חומרי גלם אלה, נרשם כהוצאה מראש. ההכנסה מראש נרשמת כהתחייבות והוצאות מראש נרשמות כנכסים.

->

מה ההבדל בין צבירה לבין תשלום מראש?

צבירה ותשלום מראש הם מרכיבים חשובים בדוחות הכספיים משום שהם מראים את הסכומים שהפירמה מקבלת ומקבלת בעתיד, דבר שיכול לסייע לחברה להכין טוב יותר את המשאבים והתוכניות שלהם בעתיד על ידי שילוב מידע זה קבלת החלטות.

צבירה כוללת את ההוצאות שנצברו ואת ההכנסה הצבורה, בעוד שהפרעונות המוקדמים כוללים הכנסה מראש והוצאות מראש. רישום הצבירה והפרעונות המוקדמים מבטח כי הנתונים החשבונאיים נרשמים וכאשר ההכנסות או ההוצאות מוכרות, במקום לחכות לקופות שיחליפו ידיים בפועל. ההבדל העיקרי בין השניים הוא שההכנסות וההוצאות שנצברו הן שההוצאות שטרם שולמו או התקבלו, וההכנסות או ההוצאות מראש הן אלה ששולמו או התקבלו מראש. בתום התקופה החשבונאית מעריכה החברה את מצב צבירתם ופירעונותיהם המוקדמים ומבצעת התאמות להתאמת ההכנסות שנצברו והוצאות שהתהוו.

סיכום:

צבירה לעומת תשלומים מוקדמים

צבירה ופירעונות מוקדמים חיוניים, שכן הם מראים לבעלי העניין של החברה את סוגי ההכנסות וההוצאות הצפויות על ידי חברה, ומסייעים למנהלי החברה בקבלת החלטות ותכנון.

• ההכנסות שנצברו הן אלה שהחברה כבר הרוויחה, אך לא קיבלה מזומנים עבורן. ההוצאות שנצברו, לעומת זאת, הן ההוצאות שהתהוו, אך המזומנים לא שולמו בפועל.

• אם לקוח שילם עבור רכישת סחורות ושירותים מראש, לפני שהטובין או השירות נמסרו או סופקו, זה יירשם כהכנסה מראש. מאידך, אם החברה שילמה מראש עבור חומרי גלם מראש לפני קבלת חומרי גלם אלה, נרשם כהוצאה מראש.

• ההפרש העיקרי בין צבירה לפירעונות מוקדמים הוא שההכנסות וההוצאות שנצברו הן שההוצאות שטרם שולמו או התקבלו, וההכנסות או ההוצאות מראש הן אלה ששולמו או התקבלו מראש.

המשך קריאה:

  1. ההבדל בין צבירה לדחייה
  2. הפרש בין צבירה לבין הוראות